Termin składania Biznesplanów – II edycja

Termin składania Biznesplanów – II edycja (nagłówek)

Szanowni Państwo,

informujemy iż od 22.01.2018r. do 02.02.2018r. do godziny 16.00 przyjmować będziemy dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokumenty te obejmują:

  1. Zalacznik_nr_11_Wniosek_o_przyznanie_bezzwrotnego_finansowego_wsparcia
  2. Zalacznik_nr_12_Wzor_biznesplanu
  3. Zalacznik_nr_15_Wniosek_o_przyznanie_finansowego_wsparcia_pomostowego
  4. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza. /np. kopia przedwstępnej umowy/ (jeżeli dotyczy)
  5. Kosztorys robót budowlanych, opis techniczny (jeżeli dotyczy)
  6. Dokumenty uzasadniające ceny maszyn, urządzeń, oprogramowania, towarów, prac remontowych planowanych do sfinansowania ze środków dotacji inwestycyjnej (np. oferty, wydruki ze stron internetowych, faktury pro forma, kosztorys prac remontowych)
  7. Inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu (np.: koncesje, pozwolenia, licencje itp.) (jeśli dotyczy)

Wyżej wymienione załączniki znajdują się na stronie internetowej http://www.lubelskafabryka.biuroprojektu.eu/category/aktualnosci/

W/w dokumenty w wersji papierowej można składać osobiście do biura projektu: ul. Sowińskiego 16a, 20-040 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem. Wymagania co do tego jak należy przygotować biznesplan oraz ramowy harmonogram dalszych działań zostały do Państwa przesłane elektronicznie (e-mailowo).