Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 120 osób (w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), należących do jednej z poniższych grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa), poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych, z których co najmniej 90% (108 os.) uzyska bezzwrotne wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze na utworzenie i rozwój własnej firmy, w okresie od 1.03.2017 do 31.01.2019 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości

Grupę docelową stanowi 120 (w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn) osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego (zamieszkałych wg KC), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

Wsparcie obejmuje w minimum 5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (kryterium premiowane).

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:

Okres realizacji projektu:

od 01.03.2017 r. do 31.01.2019

Numer umowy o dofinansowanie

57/ RPLU.09.03.00-06-0056/16

Wartość projektu ogółem

4 850 286,00 PLN

Biuro projektu:

 ul. Sowińskiego 16A
20-040 Lublin

Dojazd MPK nr 10, 26, 31 - przystanek UMCS

e-mail: dotacje.lublin@biuroprojektu.eu

tel:
511-795-115
511-794-854

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00

Beneficjent projektu:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

Adres siedziby:
64-800 Chodzież, ul. S. Małachowskiego 2B
REGON 572107982
NIP 7642058401