Termin składania Biznesplanów – I edycja

Szanowni Państwo,

informujemy iż od 09.10.2017r. do 20.10.2017r. do godziny 16.00 przyjmować będziemy dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokumenty te obejmują:

  1. Zalacznik_nr_11_Wniosek_o_przyznanie_bezzwrotnego_finansowego_wsparcia
  2. Zalacznik_nr_12_Wzór_biznesplanu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
  3. Zalacznik_nr_15_Wniosek_o_przyznanie_finansowego_wsparcia_pomostowego
  4. Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie Uczestnika projektu (w przypadku braku dyplomów/zaświadczeń oświadczenie Uczestnika) – można załączyć najważniejsze kopie np. dyplomów, certyfikatów     potwierdzające Państwa kwalifikacje, nie ma obowiązku przedstawiania wszystkiego co Państwo posiadacie w zakresie kwalifikacji
  5. Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym zarejestrowana/prowadzona będzie działalność gospodarcza. /np. kopia przedwstępnej umowy/ (jeżeli dotyczy) – jeśli ktoś nie posiada jeszcze lokalu lub w ogóle nie     planuje to nie dołącza dokumentów
  6. Kosztorys robót budowlanych, opis techniczny (jeżeli dotyczy)
  7. Dokumenty uzasadniające ceny maszyn, urządzeń, oprogramowania, towarów, prac remontowych planowanych do sfinansowania ze środków dotacji inwestycyjnej (np. oferty, wydruki ze stron internetowych, faktury pro forma, kosztorys prac remontowych)
  8. Inne dokumenty o ile wymaga tego specyfika realizacji danego projektu (np.: koncesje, pozwolenia, licencje itp.).

Wyżej wymienione załączniki znajdują się na stronie internetowej http://www.lubelskafabryka.biuroprojektu.eu/category/aktualnosci/

 

W/w dokumenty w wersji papierowej można składać osobiście do biura projektu: ul. Sowińskiego 16a, 20-040 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem. Wymagania co do tego jak należy przygotować biznesplan oraz ramowy harmonogram dalszych działań zostały do Państwa przesłane elektronicznie (e-mailowo).